Teplota v 100 cm
18.69 °C
22.9.2023 07:38
▲ 18.75 °C | Ø 18.74 °C | ▼ 18.69 °C