Teplota v 50 cm
18.94 °C
22.9.2023 06:47
▲ 19 °C | Ø 18.97 °C | ▼ 18.94 °C