Teplota v 20 cm
18.69 °C
22.9.2023 05:52
▲ 19.38 °C | Ø 19.01 °C | ▼ 18.69 °C