Teplota v 10 cm
17.81 °C
22.9.2023 07:35
▲ 19 °C | Ø 18.32 °C | ▼ 17.81 °C