Teplota v 5 cm
17.06 °C
22.9.2023 06:45
▲ 18.25 °C | Ø 17.57 °C | ▼ 17.06 °C